Notár je štátom určená a splnomocnená osoba vykonávajúca notársku činnosť a ďalšiu činnosť v zmysle zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov.

Notár v zmysle zákona je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone notárskej činnosti. Pri výkone svojej činnosti postupuje notár nestranne a nezávisle. Je viazaný len Ústavou, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie.

Listiny a osvedčovacie doložky vyhotovené v rámci notárskej činnosti, ich osvedčené odpisy a listiny sú verejnými listinami.

Miestna príslušnosť notára nie je daná. Znamená to, že klient sa môže obrátiť so žiadosťou o vykonanie notárskej činnosti, alebo so žiadosťou o poskytnutie právnych rád, či spísanie iných listín na ktoréhokoľvek notára podľa vlastného výberu. Výnimkou je pôsobenie notára ako súdneho komisára v dedičských veciach.

Činnosťou súdneho komisára v konaní o dedičstve sú notári poverovaní súdom podľa stanoveného rozvrhu a to v rámci obvodu súdu prvého stupňa, v ktorom mal poručiteľ posledné trvalé bydlisko.

Činnosťou notára je

A. spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, notárske zápisnice o zmluvách, závetoch a iných právnych úkonoch

B. osvedčovanie právne významných skutočností
- o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
- o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
- o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
- o protestácii zmeniek
- o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
- o tom, že je niekto nažive
- o vyhlásení o vydržaní vlastníckého práva k nehnuteľnostiam
- o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom
- o iných skutočnostiach

C. konania vo veciach notárskych úschov
Notár na žiadosť zložiteľa môže prijať do notárskej úschovy:
- listiny, najmä závety, s výnimkou listín, ktorých obsah nemôže posúdiť
- peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi
- peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu

D. úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
- notársky centrálny register určených právnickych osôb na prijímanie 2% z daní z príjmu
- notársky centrálny register závetov
- notársky centrálny register záložných práv
- notársky centrálny register dražieb
- notársky centrálny register osvedčených podpisov
- notársky centrálny register listín

Notárske centrálne registre (NCR) sú verejnými zoznamami vedenými komorou v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje. Údaje zapísané v NCR sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Z údajov v NCR notár vydáva potvrdenia a výpisy, ktoré sú verejnými listinami.

E. činnosť súdneho komisára
Notár ako súdny komisár z poverenia súdu prejednáva dedičstvo v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.

V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár fyzickým osobám a právnickým osobám
a) poskytnúť právne rady,
b) spisovať iné listiny,
c) vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak,
d) poskytovať zastupovanie v katastrálnom konaní.

Kontakt

Notársky úrad
JUDr. Babeta Babíková
Kukuričná 1
831 03 Bratislava 3
Telefón/Fax: +421 2 44 63 48 20
E-mail: babeta.babikova@notar.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 16:00
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 16:00